image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOUVyvěšeno: 3. 4. 2024
Sejmuto: 3. 8. 2024

Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou je v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) a ve
smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) pořizovatelem územně plánovacích podkladů. Dle § 25 stavebního zákona patří mezi územně plánovací
podklady mimo jiné územně analytické podklady, které se v souladu s § 27 stavebního zákona pořizují pro území
správního obvodu obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů
a regulačních plánů.
Podle § 27 odst. 3 stavebního zákona údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená
právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po
jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Grafická část se poskytuje ve vektorové
formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Údaje o území mohou být použity pro
činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací
dokumentace a územní studie.
V souladu s § 28 stavebního zákona pořizovatel nejpozději do 4 let od poslední úplné aktualizace pořídí další
úplnou aktualizaci územně analytických podkladů. Aktuální ÚAP jsou k nahlédnutí na
https://hsmap.bnhelp.cz/app/namest/uap_2020/index.php?project=namest_uap_2020.
Tímto vás v souladu s § 28 odst. 2 stav. zákona vyzýváme k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti
poskytovaných údajů o území v souladu s přílohami 1 - 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve lhůtě do 3 měsíců.
V souladu s § 27 odst. 2 stavebního zákona údaje o území jsou informace nebo data o stavu území, o právech
a povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo
stavbě. Údaje o území vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo
data o záměrech na provedení změny v území. Údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení,
zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti.
Dle § 28 odst. 3 poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel
údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho
vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických
podkladů.

Přílohy:


Zpět na přehled