image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"

„Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"Vyvěšeno: 25. 3. 2024
Sejmuto: 13. 4. 2024

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále též
„zákon“ nebo „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
Identifikační údaje:
Název: „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
Umístění: Kraj Vysočina
Předkladatel: Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Návrhové období: není stanoveno (první vyhodnocení bude do 3 let od schválení koncepce)
Charakter koncepce:
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina (dále též „akční plán“ nebo „koncepce“)
definuje základní cíle a postup kraje v oblasti řízení kvality ovzduší. Stanovuje rámec opatření,
které přímo nebo nepřímo povedou ke snižování emisí, zlepšování kvality ovzduší nebo
informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší a lidské zdraví.
Koncepci lze rozdělit do 2 částí a to analytická část (vyhodnocení stávajícího stavu kvality ovzduší
na území kraje a jeho vývoj v uplynulých letech) a návrhová část (přehled opatření pro zlepšování
kvality ovzduší, včetně jejich popisů).
Celkem je v návrhu akčního plánu 16 opatření, jejichž naplňování je v působnosti Kraje Vysočina
nebo Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato opatřené jsou členěna do 3 skupin – skupina průmysl,
energetika a zemědělství, skupina doprava a skupina osvětová, informační a poradenská činnost.
Součástí akčního plánu je i seznam doporučených opatření, jejichž naplňování je v působnosti
měst a obcí, a u kterých kraj může napomoct metodickým vedením jejich implementaci.
Aktualizace koncepce je plánovaná dle potřeby společně s vyhodnocováním výsledků již
realizovaných opatření. První vyhodnocení naplňování akčního plánu proběhne nejpozději do 3
let od jeho schválení.
Opatření akčního plánu jsou jednorázového i opakovatelného charakteru. Jednotlivá opatření pak
mají časový horizont krátkodobý, dlouhodobý, případně se jedná o opatření průběžné. Součástí
akčního plánu jsou i opatření, které nemají přímý efekt na zlepšení kvality ovzduší, vytváří však
podmínky pro následné snižování emisí (opatření administrativního, podpůrného nebo
osvětového charakteru). Samotné snižování emisí je pak důsledkem změny chování soukromého
sektoru nebo veřejnosti, která je následkem provedeného opatření.
Hlavním cílem akčního plánu je zlepšovat kvalitu ovzduší na území celého kraje a zajišťovat
zlepšování nebo alespoň udržení stávající kvality ovzduší i při budoucím rozvoji území.

Přílohy:


Zpět na přehled